ปรับลดค่าธรรมเนียม-ทวงหนี้ไม่เกิน 1,000 บาท เริ่มเดือน ก.ย. 64

ปรับลดค่าธรรมเนียม-ทวงหนี้ไม่เกิน 1,000 บาท เริ่มเดือน ก.ย. 64

เพื่อน ๆ ชาวอินดี้ฟรีแลนซ์ หรือชาวออฟฟิศคนไหนที่ได้รับผลกระทบ คนไหนที่กำลังผ่อนบัตรเครดิต หรือมีเรื่องที่จำเป็นต้องใช้เงินและได้มีการกู้เงินจนเป็นหนี้สินอยู่ สบายใจได้อีกหน่อย เพราะทางราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทวงหนี้ลง รายละเอียดมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (1) ประกอบมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้”

 

  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

  1. ในประกาศนี้ “ค่าธรรม เนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้” หมายความว่าจำนวนเงินที่ได้กำหนดไว้เป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้โดยต้องมีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ให้สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืน

 

“รอบการทวงถามหนี้” หมายความว่า รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระหนึ่งงวดถัดไป ทั้งนี้ การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

 

4.เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ และมีการทวงถามหนี้ผู้ทวงถามหนี้อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ได้ดังนี้

 

  • ไม่เกิน 50 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด
  • ไม่เกิน 100 บาทต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

 

สำหรับหนี้ประเภทให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าประเภทรถตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้เพิ่มเติมจากวรรคหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้ ตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งนี้ไม่เกินสี่ร้อยบาทต่อรอบการทวงถามหนี้และให้เรียกเก็บได้เฉพาะกรณีที่ลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

 

  1. ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ตามข้อ 4 สำหรับกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกินหนึ่งพันบาท

 

  1. ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้อีกภายหลังจากได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวน หรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

ใครที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่และกำลังเป็นหนี้ก็สบายใจไปได้บ้าง ไม่หนักเท่าเหตุการณ์ปกติ และการมองหาช่องทาง การหารายได้ที่สองที่สาม ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ คนที่เป็นพ่อค้าแม้ค้า และอยากได้ช่องทางในการโปรโมตสินค้า

 

มาที่ JOBIndy Marketplace สิ

เปิดแล้ว สำหรับพ่อค้า แม้ค้า ที่อยากเพิ่มช่องทางการโปรโมตสินค้าแบบฟรี ๆ

ผ่านแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ของชาวฟรีแลนซ์

.

สมัครง่าย โพสต์งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

.

สมัครเลยที่ www.jobindy.co

-----------------------------------------------------------

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First

รวมไปถึงช่องทาง

LineOA : @Jobindy

Twitter : @JOBIndyOficial

และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที่

www.jobindy.co

จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

 

xx
กำลังโทรหา Video Call...