ชาวฟรีแลนซ์โล่ง!! ลดอัตราเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุน ประกันสังคม ม.40

ชาวฟรีแลนซ์โล่ง!! ลดอัตราเงินสมทบจ่ายเข้ากองทุน ประกันสังคม ม.40

ข่าวดีสำหรับชาวฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระทั้งหลาย ที่เป็นผู้ประกันตนในมตรา 40 ได้หายใจ หายคอโล่งขึ้นมาอีกหน่อยล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2564

 

ข้อ 2 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

 

  1. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท
  2. ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท

 

ข้อ 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

 

  1. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เดือนละสามสิบบาท
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท

 

ข้อ 4 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

 

  1. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เดือนละเก้าสิบบาท
  2. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท

 

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการดี ๆ จากหน่วยงานประกันสังคม ที่ช่วยเหลือชาวฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายไปอีกหนึ่งส่วน แม้อาจจะไม่ได้มากมายนัก แต่ก็ช่วยลดหย่อนและผ่านพ้นไปได้

 

หากคุณกำลังมองหาพื้นที่ฝากผลงาน หรือว่ามีความสามารถ

แต่ไม่รู้จะไปโชว์ของ โชว์ความสามารถที่ไหน

.

มาที่ JOBIndy สิ เราคือแพลตฟอร์มสำหรับฟรีแลนซ์ยุคใหม่

สมัครง่าย สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมัครเลยที่ 👉 www.jobindy.co 👈

------------------------------------------------------------

อย่าลืมกดไลก์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ Job Indy และกด See First

รวมไปถึงช่องทาง

LineOA : @Jobindy

Twitter : @JOBIndyOficial

และสามารถเข้าไปโชว์ของ ขายงานได้ที

www.jobindy.co

จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดี ๆ เพื่อชาวฟรีแลนซ์

xx
กำลังโทรหา Video Call...