ข้อมูลติดต่อเจ้าของงาน

การตรวจสอบจาก JOB Indy

  • เบอร์โทรศัพท์
    ยืนยันแล้ว
  • อีเมล
    ยืนยันแล้ว
  • บัตรประชาชน
    ยังไม่ยืนยัน

สร้างเมื่อ 12 ม.ค. 2564

ับริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน,ร้านค้า_ทำบัญชีรายเดือน_ปิดงบประจำปี_ตรวจสอบงบการเงิน_ยื

หมวดหมู่: การบัญชี / ทำบัญชีและยื่นภาษี

ราคาเริ่มต้น 2,500 THB - 15,000 THB


รายละเอียด

แอดวานซ์การบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร
ADVANCE ACCOUNTING AND TAX CONSULTANT

เวลาที่มีค่าของท่าน คือ รายได้และโอกาส ปล่อยเรื่องบัญชีและภาษีให้เราดูแลนะคะ^^

โปรโมชั่นกำลังใจสู้covid
#พิเศษ ส่วนลด ค่าทำบัญชีรายเดือน 30% นาน 3 เดือน
(หมดเขต 30 เมษายน 2564)

ทำไมต้องเป็นเรา?
ผู้ทำบัญชี(CPD) ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีมาตรฐานการบัญชีมีใจรักบริการ รับผิดชอบงาน ปรึกษาได้ทุกครั้งที่มีปัญหา ทำให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย

ผู้สอบบัญชี(CPA) ระดับ BIG 4 ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ จึงม่ันใจได้ว่าถูกต้องตามหลักมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

และที่พิเศษสุด ท่านสามารถปรึกษาและได้รับคำแนะน า เทคนิคดีๆ จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในงานภาษี อดีตเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร ที่มีประสบ การณ์การทำงานยาวนานกว่า 20 ปี เช่น ทำอย่างไรจึงจะเสียภาษีได้อย่างประหยัด ถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร และลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
ที่นี่เรามีคำตอบค่ะ…

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

#ด้านงานบัญชี
• รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึก บัญชีรายวันซื้อ-ขาย, รับ-จ่าย, ลูกหนี้- เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป, บัญชีแยกประเภท โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา
• จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
• จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
• ปิดงบการเงิน
• ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• ให้คำแนะน าปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร และการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
• วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วน ตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
• บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร

#ด้านงานภาษี
ประจำเดือน
• ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) - สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.36) - สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
• จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ประจำปี
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)
• จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจ าปี (ภงด.1ก)
• จัดทำสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

#ด้านงานประกันสังคม และอื่นๆ
• ขึ้นทะเบียน นายจ้าง – ลูกจ้าง, แจ้งเข้า แจ้งออกลูกจ้าง
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน (สปส.1-10)
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี (กท.26ก)
• จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท.20ก)
• บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป.1)
• บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)
• เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรมทะเบียนการค้า กระทรวงแรงงานในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ
• วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง
• ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้เลย เรายินดีตอบคำถาม และให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ แม้ไม่ได้เป็นลูกค้ากันค่ะ

ท้ายนี้ ขอให้ธุรกิจของท่านมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นนะคะ^^

ติดต่อสอบถาม โทร 086-423-9416, 098-993-6155
LINE ID : hattaya_y1465

สถานที่บริการงานบัญชี 3 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ นครปฐม กาญจนบุรี


สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่

976 ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร เขต บางพลัด บางบำหรุ 10700


ความคิดเห็นจากผู้ว่าจ้าง

5.0

ราคา

คุณภาพงาน

ตรงต่อเวลา

การสื่อสาร

เขียนรีวิว
ดูเพิ่มเติม
xx
กำลังโทรหา Video Call...