ข้อมูลติดต่อเจ้าของงาน

การตรวจสอบจาก JOB Indy

  • เบอร์โทรศัพท์
    ยืนยันแล้ว
  • อีเมล
    ยืนยันแล้ว
  • บัตรประชาชน
    ยืนยันแล้ว

สร้างเมื่อ 16 ม.ค. 2564

รับทำบัญชีและปรึกษาด้านภาษีอากร

หมวดหมู่: การบัญชี / นักบัญชี

ราคาเริ่มต้น 3,500 THB - 8,000 THB


รายละเอียด

บริการรับทำบัญชี
ขอบเขตงานบริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี

1.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
2.ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายในและการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการโดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านบัญชีและสอบบัญชี
3.วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด
4.จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท พร้อมส่งมอบลูกค้าทุกปี
5.จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
6.จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดเดือนที่ 9
7.จัดทำงบการเงินภาษาไทยประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
8.จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่ แบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1) แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
9.จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
10.จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
11.จัดทำแบบ สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินพร้อมนำส่งกระทรวงพาณิชย์
12.จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร
13.จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน ฟรี


สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่

53/46 ม.10 ซ.สุขสวัสดิ์ 47/1 สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ 10130


ความคิดเห็นจากผู้ว่าจ้าง

0.0

ราคา

คุณภาพงาน

ตรงต่อเวลา

การสื่อสาร

เขียนรีวิว
ดูเพิ่มเติม
xx
กำลังโทรหา Video Call...