รู้จักตัวตนด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five)

รู้จักตัวตนด้วยแบบทดสอบบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five)

บุคลิกภาพ Personality หรือ Persona หมายถึงความประพฤติของแต่ละคนที่แสดงออกมาเป็นประจำ ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น บุคลิก ท่าทาง พฤติกรรมที่แสดงออก เหล่านี้มีผลจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์

บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ (The Big Five)

1. บุคลิกภาพหวั่นไหว (Neuroticism) ลักษณะองค์ประกอบของบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว มีดังนี้

 • Anxiety : วิตกกังวล คนกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมหวาดกลัว วิตก เครียดง่าย กระสับกระส่าย มีความกังวล
 • Anger : โกรธง่าย ความหงุดหงิด และขุ่นเคือง
 • Discouragement : ท้อแท้ เศร้า สิ้นหวัง ท้อแท้ง่าย
 • Self Consciousness : คำนึงถึงแต่ตนเอง ผู้มีความประหม่าไม่สบายใจเมื่ออยู่ในสังคม ไม่ชอบเข้าสังคม กลัวการเข้าสังคม
 • Impulsiveness : มีความกระตุ้นรุนแรง ไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นและความต้องการของตัวเองได้ แม้เป็นเรื่องที่ผิดต่อผู้อื่น
 • Vulnerability : อารมณ์เปราะบาง เครียดง่าย หาทางออกไม่ได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอ

 table_210409_0
2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) ลักษณะองค์ประกอบของบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีดังนี้

 • Warmth : มีความอบอุ่น เป็นมิตร มีความรักอย่างแท้จริง
 • Gregariousness : ชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • Assertiveness : ตรงไปตรงมา กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเป็นผู้นำและมีอิทธิพลในสังคม
 • Activity : ชอบกิจกรรม คล่องตัว ตื่นตัว ชอบทำกิจกรรม
 • Excitement-Seeking : ชอบความตื่นเต้น
 • Positive Emotions : มีอารมณ์ด้านบวก สนุกสนาน มองโลกในแง่ดี

 

table_210409_1


3. บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Openness to experience) มีดังนี้

 • Fantacy : ช่างฝัน มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
 • Aesthetics : มีความสุนทรีย์ ชอบศิลปะ ฟังเพลง วาดภาพ งานเขียน
 • Feeling : เปิดเผย ความรู้สึกรู้จักตัวเอง
 • Action : การปฏิบัติ ชอบลองของแปลกใหม่ กิจกรรมใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ
 • Ideas : มีความคิด นำเสนอ
 • Values : ยอมรับค่านิยมต่างๆ

 table_210409_2

4. บุคลิกภาพประนีประนอม (Agreeableness) ลักษณะองค์ประกอบของบุคลิกภาพประนีประนอม

 • Trust : เชื่อใจผู้อื่น
 • Straight Forwardness : ตรงไปตรงมา
 • Altruism : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 • Compliance : ยอมทำตามผู้อื่น
 • Modesty : สุภาพ อ่อนน้อม อ่อนโยน
 • Tender Mindedness : จิตใจอ่อนโยน

 table_210409_3

5. บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก (Concientiousness) ลักษณะองค์ประกอบของบุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก

 • Competence : มีความสามารถ
 • Order : ความเป็นระเบียบ
 • Detifulness : มีความรับผิดชอบ
 • Achievement Striving : มองหาความสำเร็จ
 • Self Discipline : ความมีวินัยต่อตนเอง
 • Deiberation : แนวคิดปฎิบัติงาน

 table_210409_4สิ่งเหล่านี้เป็นการประมวณผลจากแบบทดสอบ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีหลายองค์กอบในการพิจารณา 

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหน การทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อตัวเอง และการใช้ชีวิต ทำอย่างไรได้ผลอย่างนั้น หากไม่เก่งก็หัดเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนา คนเก่งก็อย่าได้ชะล่าใจ

JobIndy เป็นกำลังใจทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบไหน "ทุกคนคือคนเก่ง"
ทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยการหาความสุขใส่ตัวด้วยการทานของอร่อย ซื้อของที่ตัวเองชอบ หรือได้มีเวลาพักผ่อน ดูแลตัวเองกันด้วยนะ

xx
กำลังโทรหา Video Call...