ใบเสนอราคา VS ใบวางบิล ต่างกันอย่างไร?

ใบเสนอราคา VS ใบวางบิล ต่างกันอย่างไร?

เอกสารสำคัญที่คนทำงานต้องรู้จักนั่นก็คือ ใบเสนอราคาและใบวางบิล โดยเอกสาร 2 แบบนี้มีความแตกต่างกัน ไปทำความรู้จักกันสักหน่อยว่าแต่ละใบนั้นคืออะไร มีเอาไว้ทำไม

ใบเสนอราคาคืออะไร?

ใบเสนอราคา คือ เอกสารที่แสดงราคา ปริมาณงานหรือสินค้าที่ทำ เพื่อให้ผู้จ้างได้ทราบถึงรายละเอียดของสิ่งที่จะได้รับ ราคาที่ได้ตกลงกัน ร่วมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นต้องระบุชัดเจน ใบเสนอราคานี้จะส่งให้ก่อนเพื่อเป็นการบอกกับผู้จ้างว่า การว่าจ้างนั้นๆ เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ข้อมูลในใบเสนอราคา

 • ชื่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ปัจจุบัน

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 • เลขที่เอกสาร วันที่ออกเอกสาร

 • ช่องทางการชำระเงิน

 • ลายเซ็นรับทราบตกลงว่าจ้าง (เซ็นลงลายมือชื่อหรือประทับตรา)

 • ระบุข้อมูล เงื่อนไขการรับจ้างให้ชัดเจน

 • ทำเอกสารเป็น 2 ฉบับ (ต้นฉบับกับสำเนา)

ใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้คือ?

คือ ใบเรียกเก็บเงิน ใช้เมื่อส่งงาน ส่งสินค้าเสร็จเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าสินค้าต่างๆ ให้ผู้จ้างรับทราบ บางบริษัทมีกำหนดการวันวางบิลอย่างชัดเจน เพื่อจะได้รับเงินในแต่ละรอบ ในส่วนนี้เราสามารถสอบถามกับผู้จ้างได้เลยว่า กำหนดวันวางบิลนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ และทางบริษัทฯ สั่งจ่ายเงินเมื่อไหร่ เป็นเงินสดหรือเช็ค ข้อมูลนี้ก็ต้องสอบถามให้ละเอียดเช่นกัน จะได้ไม่พลาดเงินค่าจ้าง หรือได้รับงวดที่ล่าช้าออกไป

ข้อมูลในใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้

ผู้รับจ้าง

 • ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เลขที่ใบวางบิล
 • วันที่ออกเอกสาร
 • ลายเซ็นผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

 • ชื่อและที่อยู่
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูล รายละเอียดของการว่าจ้าง เช่น วางท่อน้ำประปากี่จุด ใช้ท่อกี่เมตร ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง เป็นต้น
 • วันครบกำหนดชำระเงิน
 • ลายเซ็นผู้ว่าจ้าง

เตรียมเอกสารไว้เป็น 2 ชุด (ต้นฉบับกับสำเนา) เพื่อเป็นเอกสารสำหรับผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง

JobIndy แหล่งรวมผู้จ้างงานทุกอาชีพ สมัครง่ายไม่มีค่าบริการ
สมัครสมาชิกได้ที่นี่

 

xx
กำลังโทรหา Video Call...